Dit beleidsplan beschrijft hoe de doelstelling van de stichting in de komende beleidsperiode van  4 jaar (2018/2021) kan worden gerealiseerd.

Achtereenvolgens komt aan de orde:

  • De werkzaamheden
  • Het financieel beleid
    • Wijze van werving van de gelden
    • Het beheer en besteding van het te verkrijgen vermogen van de stichting

Werkzaamheden:

 De Stichting wil met behulp van de beschikbare middelen voor de inwoners van de gemeente Raalte en de Noordoostpolder activiteiten mogelijk maken, die  niet of niet alleen vanuit reguliere middelen te financieren zijn. Het gaat daarbij om activiteiten die in de meest ruime zin passen binnen de doelstelling van de Stichting. Voorbeeld daarvan is o.a. het mede mogelijk maken voor een permanente eigen onderkomen voor de bestaande Hospice in Raalte.

Ook de realisatie van een ontmoetingsruimte bij de H. Michaël kerk in Emmeloord is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Marsman-Schrijver.

Maar er kan ook gedacht worden aan financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld

  • de aanschaf van hulpmiddelen (rolstoelen, duo-fietsen) voor de minder valide medemens.
  • Ondersteuning bij activiteiten voor mensen die een taal of rekenachterstand hebben.

Gezien ons beperkte financiële omvang kunnen wij aanvragen voor een structurele bijdrage vooralsnog niet honoreren.

Het werven van Middelen:

De Stichting Marman-Schrijver is qua omvang, opbrengsten en activiteiten een stichting van bescheiden opvang. Vooralsnog komen de middelen uit het vermogen en of nalatenschap van de familie Marsman – Schrijver.

Aanvullende vermogen kan worden verkregen door giften en legaten. 

Ook zal de Stichting enig promotie materiaal laten maken  en dit gericht verspreiden onder serviceclubs, bedrijven en instellingen binnen de gemeenten Raalte en de Noordoostpolder.

Financieel beleid

Het vermogen van de stichting is beperkt en wordt beheerd door het bestuur.

Het bestuur bepaalt de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven. De Stichting Marsman Schrijver stelt een lijst van criteria vast waaraan projecten moeten voldoen.

Jaarlijks legt de Stichting Marsman - Schrijver middels een financieel jaarverslag  verantwoording af over de besteding van de middelen.

Dit jaarverslag komt ter inzage via de eigen website

Indien genoemde Stichting Marsman Schrijver wordt geliquideerd dan zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed aan een kwalificerende goededoelinstelling dan wel ten nutte komen van het algemeen belang.

De bestuursleden ontvangen geen beloning, onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Basisvoorwaarden

Bij de Marsman Schrijver kan men subsidieaanvragen indienen voor alle projecten die een bijdrage leveren aan de statutaire doelstelling van de Stichting Marsman - Schrijver. Ten behoeve van aanvraagprocedure heeft de stichting basisvoorwaarden opgesteld en is er een aanvraagformulier gemaakt.

-           zie basisvoorwaarden en aanvraagformulier