Privacy verklaring

Het ontstaan van Stichting Marsman-Schrijver

Stichting Marsman-Schrijver hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Stichting Marsman-Schrijver houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Marsman-Schrijver zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens.

Contactgegevens

Sichting Marsman-Schrijver
De Essenbree 86
8106 ATMariënheem
K.v.K: 05083751
RSM/fiscaalnummer: 8174.48.573
E-mailadres: info@stichting-marsman-schrijver.nl
Website: www/stichting-marsman-schrijver.nl

…………… is de functionaris gegevensbescherming van Stichting Marsman-Schrijver, te bereiken via info@stichting-marsman-schrijver.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Het doel van de Stichting Marsman-Schrijver is het financieel ondersteunen en initiëren van activiteiten in de gemeente Raalte en de Noordoostpolder op kerkelijk-, sociaal-, levensbeschouwelijk-, charitatief-, cultureel- en wetenschappelijk gebied, alsmede het algemeen nut dienende activiteiten.

Uit dien hoofde verwerkt de Stichting Marsman-Schrijver persoonsgegevens om te kunnen communiceren met de belangenbehartigers/contactpersonen van de organisaties en instellingen die een aanvraag voor financiële ondersteuning hebben ingediend.

De contactgegevens van belangenbehartigers/contactpersonen worden bij de aanvraag bewaard om te kunnen herleiden door/via wie de aanvraag is gedaan, om hem/haar te laten weten of de aanvraag is toegekend- of afgewezen en om de verdere afhandeling van de aanvraag te laten plaatsvinden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De aanvrager verstrekt deze gegevens aan Stichting Marsman-Schrijver met of via een contactpersoon als er bij de stichting Marsman-Schrijver een aanvraag voor financiële ondersteuning/donatie wordt gedaan.
Door het invullen/verstrekken van de benodigde gegevens en het versturen van deze gegevens geeft u toestemming aan Stichting Marsman-Schrijver om deze gegevens te verwerken en te bewaren. Stichting Marsman-Schrijver verwerkt de persoonsgegevens die door of namens aanvrager worden ingevuld, waaronder:

 • Voor- en achternaam van de contactpersonen /aanvrager,
 • Adresgegevens van de contactpersonen/aanvrager
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld e-mailadres en telefoonnummer.

Bewaartermijn

Stichting Marsmsan-Schrijver bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting Marsman-Schrijver van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Beeldmateriaal

Sichting Marsman-Schrijver kan fotoreportages maken van de door haar ondersteunende activiteiten/doelen. Deze beelden van objecten en of eventuele toeschouwers worden gebruikt op de website en de sociale kanalen van Stichting Marsman-Schrijver. Deze beelden kunnen worden bewaard in het archief van de Stichting Marsman-Schrijver om later te gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Marsman-Schrijver verstrekt nooit persoonlijke gegevens aan derden, tenzij zij daartoe verplicht zijn om te voldoen aan wettelijke bepaling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting Marsman-Schrijver maakt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Marsman-Schrijver. Dat betekent dat u bij deze stichting een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichting-marsman-schrijver.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Marsman-Schrijver neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Stichting Marsman-Schrijver via info@stichting-marsman-schrijver.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Mariënheeem, september 2021
Bestuur Stichting Marsman-Schrijver.