Werkwijze & Jaarverslagen

Hier leest u alles de werkwijze van de Stichting en kunt u onze jaarverslagen downloaden

Werkzaamheden

De Stichting wil met behulp van de beschikbare middelen voor de inwoners van de gemeente Raalte en de Noordoostpolder activiteiten mogelijk maken, die niet of niet alleen vanuit reguliere middelen te financieren zijn. Het gaat daarbij om activiteiten die in de meest ruime zin passen binnen de doelstelling van de Stichting. Voorbeeld daarvan is o.a. het mede mogelijk maken voor een permanente eigen onderkomen voor de bestaande Hospice in Raalte. Ook de realisatie van een ontmoetingsruimte bij de H. Michaël kerk in Emmeloord is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Marsman-Schrijver. Maar er kan ook gedacht worden aan financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld: de aanschaf van hulpmiddelen (rolstoelen, duo-fietsen) voor de minder valide medemens. Ondersteuning bij activiteiten voor mensen die een taal of rekenachterstand hebben.

Gezien ons beperkte financiële omvang kunnen wij aanvragen voor een structurele bijdrage vooralsnog niet honoreren.

Het werven van middelen

De Stichting Marsman-Schrijver is qua omvang, opbrengsten en activiteiten een stichting van bescheiden opvang. Vooralsnog komen de middelen uit het vermogen en of nalatenschap van de familie Marsman–Schrijver. Aanvullende vermogen kan worden verkregen door giften en legaten. Ook zal de Stichting enig promotie materiaal laten maken en dit gericht verspreiden onder serviceclubs, bedrijven en instellingen binnen de gemeenten Raalte en de Noordoostpolder.

Financieel beleid

Het vermogen van de stichting is beperkt en wordt beheerd door het bestuur. Het bestuur bepaalt de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven. De Stichting Marsman Schrijver stelt een lijst van criteria vast waaraan projecten moeten voldoen. Jaarlijks legt de Stichting Marsman-Schrijver middels een financieel jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag komt ter inzage via de eigen website. Indien genoemde Stichting Marsman-Schrijver wordt geliquideerd dan zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed aan een kwalificerende goededoelinstelling dan wel ten nutte komen van het algemeen belang. De bestuursleden ontvangen geen beloning, onkosten kunnen worden gedeclareerd.